Teisės aktai

Socialinį darbą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) (aktuali redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo (Žin., 2005, Nr. 67-2439; 2006, Nr. 61-2213; 2010, Nr. 20-940)

Darbo su šeima teisės aktai:

Atvejo vadybos tvarkos aprašas

Darbo su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis teisės aktai:

Ambulatorinių slaugos paslaugų asmens namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas

Dėl pritarimo bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir teikimo sutarties projektui

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

Techninės pagalbos priemonių laikinai naudoti nuomos tvarkos aprašas

Teisės aktai, susiję su socialinėmis paslaugomis ir jų poreikio nustatymu:

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika

Neringos savivaldybės tarybos sprendimai:

Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas

Neringos savivaldybėje mirusių asmenų palaikų pervežimo, vienišų ir neatpažintų asmenų palaikų laidojimo paslaugų teikimo, išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas