Privatumo ir slapukų politika

BĮ NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. BĮ Neringos socialinių paslaugų centras interneto svetainės privatumo politika (toliau – Politika) nustato BĮ Neringos socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) interneto svetainėje naudojamus informacijos rinkimo ir tvarkymo metodus, užtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
 2. Vykdant Centro interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 3. Ši Politika taikoma tais atvejais, kai lankytojas lankosi www.neringosspc.lt interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai lankytojas naršo kitų įstaigų interneto svetainėse patekdami per www.neringosspc.lt interneto svetainę.
 4. Politikoje naudojamos sąvokos atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.
 5. Duomenų valdytojas yra Centras, įstaigos kodas 302303230, Taikos g. 11-2, Neringa.

II SKYRIUS
INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS IR TIKSLAS

 1. Centras savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. – cookies), siekdamas užtikrinti greitą ir patogų naudojimąsi Centro interneto svetaine ir efektyvų informacijos prieinamumą joje, taip pat siekiant nustatyti, ar interneto svetainė yra naudinga, informatyvi bei kaip ją tobulinti ateityje.
 2. Slapukas yra tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankoma interneto svetainėje. Tai leidžia interneto svetainei tam tikrą laiką prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatymus tam, kad lankytojui nereikėtų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje.
 3. Slapukai leidžia svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:

8.1. prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas);
8.2. naršyklės tipas;
8.3. duomenys apie tai, kaip lankytojas naršo svetainėje;
8.4. lankytojo vardas (fiksuojamas lankytojui susivedus savanoriškai siunčiant žinutę);
8.5. lankytojo telefonas (fiksuojamas lankytojui susivedus savanoriškai siunčiant žinutę);
8.6. lankytojo el. paštas (fiksuojamas lankytojui susivedus savanoriškai siunčiant žinutę).

 1. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Centro teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą, prieinamumą ir saugumą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra lankytojo sutikimas.
 2. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra Centro teisėtas interesas užtikrinti Centro interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.
 3. Serveris, kuriame talpinama Centro interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos interneto svetainės adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
 4. Centras gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenys, siekdama analizuoti lankomumo ir demografines tendencijas, tačiau Centras nesukuria individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.
 5. Slapukais į svetainės lankytojo kompiuterį įdiegtą informaciją Centras naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti (lankymosi www.neringosspc.lt interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių).
  14. Interneto svetainės lankytojai turi teisę kontroliuoti savo privatumą (lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti slapukus), o Centras užtikrina galimybę šiomis teisėmis pasinaudoti.
  15. Centras naudoja slapukus, reikalingus išimtinai techniniam svetainės veikimui.
  16. Jei lankytojas nesuteikia interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
 6. Prieigą prie statistinių duomenų apie Centro lankytojus turi Centro darbuotojai, dirbantys IT, arba kiti asmenys, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
  18. Slapukai galioja (duomenys saugojami) iki lankytojas uždaro svetainę.
  19. Interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis gali būti keičiama tik pakeitus šią Politiką.

III SKYRIUS
INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Interneto svetainėje naudojamų slapukų rūšys – seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau pateikiama informacija, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti interneto svetainėje naudojamus slapukus ir dėl ko jie naudojami:

20.1. Seanso slapukai – leidžia lankytoją atpažinti per vieną apsilankymą Centro interneto svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės;

20.2. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka lankytojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo;

20.3. Pirmosios šalies slapukai – tai tokie slapukai, kurie reikalingi www.neringosspc.lt  svetainei tinkamai funkcionuoti;

20.4. Trečiųjų šalių slapukai – tai tokie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per Centro interneto svetainę. Šiuo atveju, www.neringosspc.lt  svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Centro svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics.

 1. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.
 2. Centro svetainėje yra nuorodų į kitų įstaigų ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad www.neringosspc.lt nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš www.neringosspc.lt interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 3. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org.
 4. Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Duomenų subjektas, kai tai yra techniškai įmanoma, turi teisę:

25.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
25.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;
25.3. prašyti ištrinti asmens duomenis;
25.4. atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis;
25.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

 1. Duomenų subjektas (interneto svetainės lankytojas) savo teisėmis gali pasinaudoti susisiekęs su Centru.
 2. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
 3. Jei duomenų subjektas prašo ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra saugomi Centre, Centras išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės įsipareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su Centru.

V SKYRIUS
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS INFORMACIJOS SAUGUMO PRIEMONĖS

 1. Tvarkydamas šioje Politikoje nurodytus asmens duomenis, Centras užtikrina technines ir organizacines priemones, kurios tinkamai apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitų neteisėtų veiksmų.
 2. Primename, kad nors ir Centras imasi tinkamų veiksmų lankytojų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterinių sistemų ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už tinkamo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo kontrolę Centre atsakingi Centro vadovo įsakymu paskirti darbuotojai.
 2. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti interneto svetainės lankytojų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šios Politikos, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente ir šioje Politikoje.
 3. Ši Politika peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus kalendorinius metus.
 4. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia Politika bei jos pakeitimais supažindinami pasirašytinai ar kitu būdu, neabejotinai įrodančiu informavimo faktą. Priėmus naują darbuotoją, jis su šia Politika privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su šia Politika atsakingas Centro vadovas arba jo įsakymu paskirtas asmuo.

Asmens duomenų tvarkymo Neringos socialinių paslaugų centre taisyklės