Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos.

Prevencines socialines paslaugas Neringos savivaldybėje organizuoja ir teikia:

Teikiamos paslaugos:

– potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga;

– Bendruomeniniai šeimos namai;

– kompleksinių paslaugų šeimoms;

– atvirasis darbas su jaunimu.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-66 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a63e3d2cfa611ed9b3c9397e1236c2a;