Parama maisto produktais

KREIPIMASIS DĖL PARAMOS

 1. Teisę gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis turi asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Neringos savivaldybėje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir joje faktiškai gyvenantys.
 2. Norint gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis, asmenys Neringos socialinių paslaugų centrui (toliau – Centras) raštu tiesiogiai arba registruotu laišku teikia šiuos dokumentus:
  • Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje). Šio dokumento kopijos Centro darbuotojas nepasilieka. Jei prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus Centrui užpildytą prašymą.
 4. Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis.

PARAMOS SKYRIMAS

 1. Teisę gauti paramą turi asmenys (šeimos), kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Nuo 2021-01-01 VRP yra 128 eurai.
 2. Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 3 VRP dydžio per mėnesį:
  • asmenims, patyrusiems sunkias traumas, sergantiems onkologinėmis ir kitomis ligomis, kai liga tęsiasi ilgiau kaip 90 dienų (pateikus medicininę pažymą);
  • bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
  • vienas iš tėvų augina vaiką (-us);
  • vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
  • asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
  • asmenys, kurių vieninteliame nuosavybės teise turimame gyvenamajame būste įvyko gaisras ar stichinė nelaimė (pateikus dokumentą apie įvykusį gaisrą, stichinę nelaimę);
  • parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (patikrinamos asmens gyvenimo sąlygos, surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas).

PARAMOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Centro darbuotojas priima asmenų prašymus gauti paramą, vertina priimtų prašymų atitiktį labiausiai skurstančių asmenų atrinkimo kriterijams, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją, sutikrina su duomenimis, gautais iš valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, suveda duomenis į SPIS duomenų bazę. Užregistravus naujai gautus gyventojų prašymus, sudarytą paramos gavėjų sąrašą Centro darbuotojas papildo, o pasikeitus šeimos pajamoms jį koreguoja bei atnaujina.
 2. Pasikeitus asmens pajamoms, paramą gaunantys asmenys privalo per 10 (dešimt) darbo dienų raštu ar žodžiu informuoti Centro darbuotoją.
 3. Asmuo, gavęs paramą, pasirašo Centro darbuotojo sudarytame paramos gavėjų sąraše.
 4. Asmenys, kurie 2 (du) kartus iš eilės neatsiėmė paramos ir Centrui žodžiu ar raštu nenurodė objektyvių priežasčių, Centro sprendimu gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos turi kreiptis iš naujo.

Prašymo forma (atsisiųsti)

Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Neringos savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas (atsisiųsti)