KREIPIMASIS DĖL PARAMOS

 1. Dėl paramos skyrimo Neringos savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenys ir joje faktiškai gyvenantys kreipiasi į centrą, užpildo Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedu nustatytą prašymo gauti paramą formą (toliau – prašymas), kuriame nurodo duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą, paramai gauti reikalingą informaciją, ir pateikia centro darbuotojui.
 2. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus centrui užpildytą prašymą. Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metųgruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis.

PARAMOS SKYRIMAS

 1. Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Šiuo metu VRP yra 125 eurai.
 2. Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 3 VRP dydžio per mėnesį:
  • asmenims, patyrusiems sunkias traumas, sergantiems onkologinėmis ir kitomis ligomis, kai liga tęsiasi ilgiau kaip 90 dienų (pateikus medicininę pažymą);
  • bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;
  • vienas iš tėvų augina vaiką (-us);
  • vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
  • asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
  • asmenys, kurių vieninteliame nuosavybės teise turimame gyvenamajame būste įvyko gaisras ar stichinė nelaimė (pateikus dokumentą apie įvykusį gaisrą, stichinę nelaimę);
  • parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (patikrinamos asmens gyvenimo sąlygos, surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas)

PARAMOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Centro darbuotojas, priėmęs ir užregistravęs naujus gyventojų prašymus, sudarytą paramos gavėjų sąrašą papildo, o pasikeitus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamoms jį koreguoja bei atnaujina.
 2. Paramą gaunantys asmenys privalo centro darbuotojui pranešti apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų pasikeitimus paramos gavimo laikotarpiu.
 3. Asmuo, gavęs paramą, pasirašo centro darbuotojo sudarytame paramos gavėjų sąraše.
 4. Asmuo, du kartus neatvykęs atsiimti paramos, centro darbuotojo yra išbraukiamas iš paramos gavėjų sąrašo ir gali būti neįtraukiamas į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos turi kreiptis iš naujo.