Apie mus

Neringos socialinių paslaugų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,  įsteigta Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 05 d. sprendimu Nr.T1-224, užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2009 m. vasario 02 d., įstaigos kodas – 302303230.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Neringos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir centro nuostatais.

Centro vizija – būti inovatyvia bendradarbiaujančia įstaiga, teikiant kokybiškas ir prieinamas visoms socialinėms grupėms paslaugas.

Centro misija – užtikrinti socialinį saugumą bei padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdant gebėjimus savarankiškai rūpintis savimi ir integruotis į visuomenę.

Centro uždaviniai:

  1. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias socialines paslaugas;
  2. Suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
  3. Užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat užtikrinti visuomenės socialinį saugumą;
  4. Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Centro darbo vidaus taisyklės