Transporto paslaugos

  1. Transporto paslaugos gali būti teikiamos:

1.1. vykti į Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą ir parvykti (išskyrus asmenims, gulintiems stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje);
1.2. vykti į Klaipėdos miesto gydymo, slaugos ir reabilitacijos įstaigas;
1.3. vykti į ortopedijos ar specialiosios pagalbos priemonių įmones;
1.4. vykti į kitų miestų sveikatos priežiūros įstaigas transporto paslauga teikiama tik, kai Klaipėdos mieste tam tikros rūšies sveikatos priežiūros paslaugos neteikiamos ir yra tai yra patvirtinanti gydytojo pažyma;
1.5. vykti į gydytojų konsultacinę komisiją Klaipėdos II lygio ligoninėse ar į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos I teritorinį skyrių;
1.6. vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos procedūras ir parvykti iš jų;
1.7. vykti į gydymą hemodializėmis ir parvykti iš jų;
1.8. socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms) – vykti į gydymo, medicininės reabilitacijos įstaigas;
1.9. vaikams vykti į ankstyvosios reabilitacijos, ugdymo, socialines paslaugas teikiančias įstaigas Klaipėdoje;

  1. Transporto paslaugos gali būti teikiamos šiems asmenims:

2.1. neįgaliems vaikams ir juos lydintiems asmenims;
2.2. asmenims, kurie yra pripažinti nedarbingais ar pripažinti iš dalies darbingais bei juos lydintiems asmenims;
2.3. asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintiems asmenims;
2.4. pagalbos į namus paslaugų gavėjams;
2.5. socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms);
2.6. ribotai judantiems asmenims, sulaukusiems 75 ir daugiau metų amžiaus;
2.7. asmenims, kuriems nenustatytas neįgalumas, po operacijų, patyrusiems traumų, sužalojimų;

  1. Transporto paslauga neteikiama:

Asmenims, kurie guli stacionarinėje slaugos ar palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, dėl ligos ar neįgalumo turi gulintį režimą, taip pat asmenims, turintiems protinę negalią, transporto paslauga neteikiama. Taip pat, transporto paslauga neteikiama asmenų pervežimui iš vienos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (reabilitacijos, sveikatos priežiūros, socialinės globos ir kt. įstaigos).

  1. Transporto paslaugas gauti reikalingi dokumentai:

4.1. prašymą transporto  paslaugoms gauti;
4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai);
4.3. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (neįgaliojo ar senatvės pensininko pažymėjimą ar kt.);
4.4. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tuo atveju, kai nėra informacijos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Gyventojų registro tarnybos teikiamuose duomenyse);
4.5. kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo), specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt. ir tik tuo atveju kai nėra informacijos registruose);
4.6. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas Sodros, Socialinės paramos skyriaus, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, arba, kai paslauga teikiama nemokamai, arba asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinės paslaugos kainą).
4.7. jei Centro direktoriaus paskirtam socialiniam darbuotojui (toliau – socialinis darbuotojas) atliekančiam asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jis gali pareikalauti papildomų dokumentų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, t. y. sveikatos priežiūros ir kitų institucijų specialistų išvadų ir (ar) dokumentų.
4.8. Kreipdamasis dėl bendrosios socialinės paslaugos – transporto paslaugos, asmuo papildomai pateikia medicininę pažymą ar kitus dokumentus, įrodančius paslaugos būtinumą.

  1. Mokėjimas už transporto paslaugą:

5.1. Asmens galimybę mokėti už transporto paslaugas lemia asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydis.
5.2. Transporto paslaugos gavėjams mokestis skaičiuojamos pagal transporto priemonės spidometro rodmenis nuo Centro (Taikos g. 11/2, Neringa) iki išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą nepriklausomai ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar tik nuvyksta, ar tik parvyksta.
5.3.  Transporto paslaugos kaina – 0,27 Euro už vieną kilometrą.
5.4.  Transporto paslaugos teikiamos nemokamai:
5.4.1. asmeniui (šeimai) teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį.
5.4.2. asmenims, sergantiems onkologine liga ir kuriems paskirtas chemoterapinis ar kitoks gydymas;
5.5.3. asmenims vykti atlikti inkstų hemodializės procedūras;
5.5.4. neįgaliems vaikams.
5.5.5.  2.1. – 2.4. papunkčiuose nurodytų asmenų vienam lydinčiam asmeniui;
5.5. Asmenims, neįrašytiems į 5.4.1. – 5.5.4 papunkčius, bet turinčius teisę gauti transporto paslaugas, transporto paslauga nemokamai teikiama 4 kartus per metus.
5.6. Transporto paslaugos teikiamos mokamai 2.2. – 2.7. papunkčiuose nurodytiems asmenims, jei per einamus kalendorinius metus pasinaudojo 4 kartus teikiama nemokama lengvata. Tokiu atveju, asmenys, nurodyti 2.2. – 2.7. papunkčiuose, 4 kartus per kalendorinius metus moka 50 procentų nustatytos paslaugos kainos. Kitais atvejais mokama visa transporto paslaugų kaina.
5.7. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto paslaugas dalį, taip pat atsižvelgiant į sumokėtą mokestį už jau gaunamas kitas socialines paslaugas, asmens mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) negali likti mažesnės už dvigubą VRP dydį.
5.8. Už suteiktas transporto paslaugas transporto paslaugų gavėjas ar jo artimieji sumoka pavedimu į Centro atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Prašymo forma

Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas

Neringos miesto neįgaliųjų draugijos transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašas