Asmeninės pagalbos teikimo paslauga

Asmeninės pagalbos teikimo paslauga teikiama neįgaliesiems, kuriems nustatytas:

 • neįgalumo lygis:
 • 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis:
 • arba specialiųjų poreikių lygis

Prioritetas gauti paslaugą teikiamas asmenims, kurie:

 • lanko švietimo įstaigą;
 • dirba arba ieško darbo;
 • nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;
 • laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

————————————————–

Paslaugos gavėjas gali pats pasiūlyti asmeninio asistento, atitinkančio paslaugos gavėjo asmeninius poreikius, kandidatūrą.

————————————————–

Mokėjimas už paslaugą:

 • Mokėjimo už paslaugą dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už paslaugą;
 • Asmeninės pagalbos vienos valandos įkainis asmeniui – 6,0 Eur/val.

Asmeninei pagalbai gauti reikalingi dokumentai:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;
 • dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);
 • dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodyti asmenys);
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Dokumentai pateikiami Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu Taikos g. 2, Neringa, tel. : +370 469 52394

Prašymo forma

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas