Globos centras

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 1. Organizuoja ir (ar) vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų),įtėvių paiešką;
 2. Organizuoja ir (ar) vykdo globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką globos centro savivaldybės teritorijoje esančiuose vaikų globos namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams;
 3. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 4. Vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą;
 5. Teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims, rengia asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą, organizuoja savitarpio pagalbos grupes;
 6. Raštu informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą;
 7. Dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
 8. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 9. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, pateikusiems prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo;
 10. Teikia budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams intensyvią pagalbą.
 11. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms, šeimynos dalyviams;
 12. Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, atstovo pagal įstatymą teises ir pareigas.
 13. Kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
 14. Vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę;
 15. Užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 16. Vertindamas pagalbos poreikius ir planuodamas pagalbą, teikdamas ir (ar) organizuodamas koordinuotą pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, turi surinkti visą koordinuotai pagalbai teikti reikiamą informaciją (įskaitant asmens duomenis) ir dokumentų kopijas.
 17. Globos centras privalo bendradarbiauti su VVTAĮT teritoriniu skyriumi ir, VVTAĮT pateikus raštišką prašymą, teikti jam globos centro turimų dokumentų kopijas ir informaciją (įskaitant asmens duomenis) apie globojamą (rūpinamą) vaiką, susijusią su savivaldybės administracijos ir (ar) globos centro atliekamais veiksmais, organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;
 18. Globėjui (rūpintojui) persikėlus gyventi kartu su globojamu (rūpinamu) vaiku į kitą savivaldybę, globos centras privalo apie tai nedelsdamas informuoti savo teritorijoje veikiantį VVTAĮT teritorinį skyrių ir savivaldybės administraciją ir pranešti apie paslaugų globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui nutraukimą, perduoti kitam globos centrui, veikiančiam toje savivaldybės teritorijoje, į kurią persikraustė globėjas (rūpintojas), jo tvarkomos globėjo (rūpintojo) bylos dokumentų kopijas bei raštišką svarbiausios informacijos apie paslaugų teikimo laikotarpį apibendrinimą;
 19. Pagal poreikį bendradarbiauja su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko (jei tai neprieštarauja vaiko interesams) tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu yra poreikis, ir budintį globotoją, globėją (rūpintoją) susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;
 20. Bendradarbiauja su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais ir įtėviais dėl išskirtų brolių (seserų) grupių susitikimų ir užtikrina sąlygas išskirtų brolių (seserų) grupei bendrauti ir palaikyti tarpusavio ryšius atsižvelgdamas į geriausius vaikų interesus augti ir vystytis šeimoje ir jų teisę išlaikyti brolių (seserų) tarpusavio ryšius tais atvejais, kai brolių (seserų) grupė išskaidoma ir nustatoma skirtingų globėjų (rūpintojų) globa (rūpyba);
 21. Dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, vaikų globos namų darbuotojais;
 22. Renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), įtėvius;
 23. Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimo kursus globos centro specialistams;
 24. Vertina mokymų aktualiomis temomis poreikį ir budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu juos organizuoja;
 25. Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu vaikams organizuoja priežiūros paslaugas;
 26. Įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes;
 27. Viešai skelbia informaciją apie planuojamus rengti mokymus pagal GIMK;
 28. Vykdo kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro globos centro  specialistę globos koordinatorę Vaivą Norvaišienę, tel. 8 659 81 526, el. p. [email protected]