2014 – 2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 – 2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas: „Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų PRIEINAMUMĄ“

LLI-490, Active Seniors

Aprašymas

Projekto tikslas – gerinti senjorų fizinės ir emocinės sveikatos lygį ir kokybę teikiant nemokamas paslaugas, kurios pagerins jų kasdienio gyvenimo kokybę, taip pat didinant supratimą apie vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo svarbą kasdieniame gyvenime. Yra žinoma, jog išlaikant tinkamą fizinio aktyvumo lygį sumažėja vyresnio amžiaus suaugusiųjų sveikatos problemų rizika. Sukūrus vyresnio amžiaus žmonėms galimybę užsiimti fizine veikla, pagerės jų kasdienio gyvenimo kokybė ir pagerės fizinė bei psichinė būklė.

Projekto veiklos: Projektu bus siekiama pagerinti vyresnių žmonių kasdienį gyvenimą fizine ir emocine veikla, taip pat mokant socialinius darbuotojus suprasti kasdienio judėjimo svarbą vyresnio amžiaus žmonėms. Projektas apims teorinius mokymus, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, keitimąsi patirtimi, taip pat pagrindinius fizinius užsiėmimus, kvėpavimo užsiėmimus, kineziterapiją senyvo amžiaus žmonėms, kad būtų užtikrinta jų emocinė sveikata. Projekto metu taip pat bus vykdomas individualus senjorų fizinis patikrinimas, siekiant įvertinti jų fizinę būklę ir rasti tinkamiausią fiziniam aktyvumui sprendimą. Neringoje taip pat bus perkama specializuota transporto priemonė, kaip pagrindinė transporto priemonė neįgaliems senjorams, teikiant svarbiausias socialines paslaugas neįgaliems senjorams, o Liepojoje prie socialinio pagyvenusių žmonių namo bus pastatyta lauko fizinio aktyvumo zona.

Projekto tikslinė grupė: Pagrindinė idėja yra sukurti socialiai aktyvią pagyvenusių žmonių erdvę, skatinančią fizinį aktyvumą. Iš viso projekte dalyvaus 100 pagyvenusių žmonių, 50 – Liepojoje ir 50 – Neringoje.

Partnerystės nauda: Tarpvalstybinis požiūris yra būtinas, norint pasidalinti pagyvenusių žmonių socialinės priežiūros patirtimi, nes tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje vyresnio amžiaus žmonių skaičius nuolat didėja. Bendradarbiavimas projekto metu prisidės prie abipusio mokymosi, problemos bus nagrinėjamos pažvelgiant iš kito partnerio pusės,  bus dalinamasi idėjomis, kaip pagerinti pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo pagrindinė nauda – galimybė mokytis vieniems iš kitų, kartu išsiaiškinti pagyvenusių žmonių poreikius ir kartu ieškoti sprendimų, teikti panašias paslaugas bei paramą pažeidžiamoms grupėms. Projekto veiklos sustiprins organizacijų bendradarbiavimą – įvairi praktika suteikia platesnes galimybes rasti tinkamiausius sprendimus.

Neringos socialinio paslaugų centro projekto vertė– 116 327,99 Eur, iš jų: Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 98 878,79 Eur, Neringos partnerio nuosavas indėlis– 17 449,20 Eur.

Projekto pradžia:  2020-09-01

Projekto pabaiga: 2022-08-31

ES už pateiktą informaciją neatsako. Programos svetainė – latlit.eu. Oficiali Europos Sąjungos svetainė – www.europa.eu

Project Description

The objective of the Project is to improve quality of senior’s physical and emotional health by providing free of charge services which will improve their everyday life. By maintaining adequate levels of physical activity is known to reduce the risk of health problems in older adults. Creating opportunities for older people to engage in physical activity will increase their quality of everyday life and improve their physical and mental condition.

Activities The project intends to improve senior daily life by physical and emotional activity, also by training social workers to understand the importance of movement on daily basis for elderly. Project will include theoretical trainings, networking, experience exchange, as well as basic physical classes, breathing classes, kinesitherapy for elderly to embrace their emotional health. During the project also individual physical check-up will be made for seniors to evaluate their physical condition and to find the most appropriate solution for physical activity. Also specialized vehicle will be bought as main transportation for disabled seniors in Neringa to provide crucial social services for disabled seniors in the area and outdoor physical activity area will be built in Liepaja near social living house for elderly.

Target group: Main idea is to create socially active space for elderly which promotes physical activity. In total 100 elderly will be involved in the project, 50 in Liepaja and 50 in Neringa.

Cross-border benefits: Cross border approach is necessary to share experiences in field of social care for elderly people because both countries experience the raising number of elderly people in total population. This cooperation will help to learn from each other, look at the problems from different angles and share ideas how to improve life quality for elderly. The value and benefit of the cross-border cooperation is possibility to learn from each other, learn together about needs of elderly people and look for solutions together, to provide similar services or support for vulnerable groups. All together the Project activities will strengthen cooperation of organisations. Different practices provide wider possibilities to find most appropriate solutions.

Total Eligible Budget for Neringa social service centre –116 327,99 Eur, European Regional Development Fund – 98 878,79 Eur, Co-financing of Neringa – 17 449,20 Eur.

Project start:  2020-09-01

Project finish: 2022-08-31

EU is not responsible for the provided information. Programme website – latlit.eu. official EU website – www.europa.eu