Apie

Globos centras – tai Neringos socialinių paslaugų centro dalis, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 1. Organizuoti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių,įtėvių paiešką;
 2. Konsultuoti asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 3. Vykdyti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
 4. Vertinti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;
 5. Nagrinėti ir vertinti fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
 6. Parinkti vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikti jo kandidatūrą VTAS;
 7. Dalyvauti vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;
 8. Koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikti ar organizuoti šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);
 9. Koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikti jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą.
 10. Organizuoti ir (ar) teikti laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 11. Įgyvendinti vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;
 12. Kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti mokėti budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą;
 13. Vertinti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 14. Pildyti vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikti susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS;
 15. Bendradarbiauti su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 16. Pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams;
 17. Organizuoti profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro specialistus:

Globos koordinatorė Vaiva Norvaišienė, tel. 8 659 81 526