Priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 109 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 17 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V13-80 „Dėl termino nustatymo“, informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau – Socialinės paramos skyrius) nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai.

Pareiškėjas gali būti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

Pareiškėjas laisvos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos skyriui, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

  1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
  2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  1. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
  2. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliesiems keturiais atvejais:

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
  • specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta Aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir ) – poreikis;
  • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Neįgaliajam pritaikomam būstui galioja tam tikri reikalavimai:

Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti tarp 80 ir 100 proc.

Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.

Kai neįgaliajam yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, tuomet prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti savivaldybės administracija – svarbu, kad toks pritaikymas būtų finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės lėšų ir kad tai nesumažintų kitų gyventojų nekilnojamojo turto vertės.

Dėl būsto pritaikymo kreipkitės į Socialinės paramos skyrių, Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab.

Telefonas pasiteirauti: 8 469 52 394

Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą savivaldybėms koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Būstai neįgaliesiems pritaikomi iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.